Nyhedsbrev nr. 1, februar 2012

Endelig er der lys forude! Nu er der ryddet op - ikke bare med en let tirsdagsrengøring - men en gennem­gribende hovedrengøring!

Derfor vil bestyrelsen med dette første nyhedsbrev kort informere lidt om oprydningen, forandringerne og ikke mindst fremtiden for vores vandværk.

Først det sure:

Trin 1 - Rollefordeling

Efter den spændingsfyldte generalforsamling i juli måned sidste år har den nye bestyrelse efter en række interne møder og interne "slagsmål" nu næsten fundet sin form. Fra den gamle bestyrelse fortsatte for­mand Carsten Lebrecht og kasserer Bent Nielsen, og som nyvalgte medlemmer kom Orla Zinck, Jeanette Jepsen og Max Engelbrecht ind.

Bestyrelsen har i processen måttet konstituere sig 2 gange. Først med Carsten Lebrecht som formand, men det viste sig hurtigt, at en anden fordeling var mere hensigtsmæssig. Derfor er rollefordelingen ændret, således at Orla i dag er formand, Carsten er næstformand med ansvar for det vandtekniske og Jeanette er kasserer. Bent valgte ved denne lejlighed at udtræde af bestyrelsen.

Bestyrelsen bad den nyvalgte interne revisor Kim Gordon om at gennemgå regnskaberne med tilhørende bilag for 2010 og frem til dags dato for at få et hurtigt indblik i vandværkets økonomi, styring, forretnings­gange og ledelse. Det kom der 2 meget kritiske interne notater ud af, hvoraf uddrag kan læses i bestyrelses­referaterne, der ligger tilgængelig på vandværkets hjemmeside.

På baggrund af den meget mangelfulde og ofte direkte forkert udførte bogføring blev samarbejdet med den tidligere forretningsfører opsagt allerede i september. Oprydningen i bogholderiet og regnskaberne for 2009, 2010 og 2011 pågår forsat, og det har uden overdrivelse været en meget hårrejsende oplevelse for os alle sammen. Den tidligere revisor er ved samme lejlighed udskiftet.

Trin 2 - Økonomi og rutiner

Det er aldrig rart at skulle være den "barske oprydder", og det bliver man altså ikke populær på i hvert fald ikke på den korte bane. Orla har som ny formand - med fuld opbakning fra den øvrige bestyrelse - været den, der de sidste 7-8 måneder har gået forrest med den største kost (hvis vi skal blive i rengørings-metafo­ren). Hver eneste arbejdsgang, rutine, IT program enhver type omkostning og alle de daglige driftsrutiner er blevet endevendt. En del er blot blevet støvet af, men de fleste er efter faglig/saglig vurdering blevet rettet til, fornyet, skiftet ud eller lavet om. Og det gælder alle områder - der er ingen hellige køer, der er undslup­pet. Det har været en tidskrævende, barsk og indimellem virkelig ubehagelig omgang. Økonomi og bogfø­ring har som nævnt været meget problematisk, så Jeanette har haft rigtig meget at se til. Heldigvis har vo­res nye interne revisor Kim hjulpet meget med at få styr over sagerne.

Der er som konsekvens af oprydningen indgået nye aftaler og kontrakter, der er indført nye systemer og nye rutiner og helt nye daglige forretningsgange er enten blevet indført - eller vil blive indført i løbet af 2012.

2011 vil på alle måder komme til at stå som et oprydningsår. Vi ved endnu ikke, hvordan 2011 regnskabet ender efter vores hovedrengøring, for selve oprydningen har selvfølgelig også kostet penge. Men derud­over havde den tidligere bestyrelse nået at bruge en del unødvendige penge - og flere end de plejer- i det første halvår af 2011. Men det allervigtigste er, at, nu tror vi i bestyrelsen igen på en sund fremtid for vand­værket.

Trin 3 - Nye tiltag

Uden at gå i detaljer hermed lidt om de nye og vigtigste tiltag:

Nært driftsteknisk samarbejde med Ordruplund Vandværk

Der er indgået en aftale med Ordruplund Vandværk om et teknisk samarbejde, der omfatter vandværks­pasning og et fælles, ens administrationssystem. Samarbejdet starter omkring 1. april 2012. Vi forventer os rigtig meget af dette samarbejde allerede i 2012, fordi det betyder en reduktion af driftsomkost-ningerne.

Nyt IT system og hjemmeside

Der er ryddet op i alle de IT-systemer, som vandværket tidligere har brugt, og det drejer sig om både øko­nomisystem, hjemmeside, backup m.m.

Rambøll har stået for værkets hjemmeside, fordi man indtil nu har benyttet Rambølls administrationssy­stem. Begge dele er dyrt. Derfor har vi opsagt administrationssystemet og dermed bliver det nødvendigt med en ny hjemmeside. Siden går i luften omkring 1. april, og den bliver designet så den også kan opsamle medlemmernes mailadresser. Formålet med det er også at gøre os i stand til at sende relevant information og indkaldelser ud via e-mail, således at værket kan spare dyr porto. Der vil komme mere information om dette senere.

Som nævnt vil Skamlebæk Vandværk i fremtiden benytte samme administrationssystem som Ordruplund og det er noget billigere - og bedre!

Ny teknologi

En af forudsætninger for samarbejdet med Ordruplund har været, at Skamlebæk skal være på samme tek­nologiske niveau mht. styring af værket som Ordruplund. Desværre har Skamlebæk ikke fulgt med den tek­niske udvikling, og vores styring af værket pumper osv. har været utidssvarende og er ikke fulgt med tiden. Der er derfor igangsat en renovering af pumper og styring. Projektet skulle være klar, så  sam-arbejdet med Ordruplund kan startes op omkring april.

Renere vand

Vandværkets eneste produkt er jo som bekendt vand, og det skal være så godt og sikkert som overhovedet muligt - og vi har godt vand! Værket har to rent vands tanke, og de er ret gamle. Det er derfor vigtigt, at man af og til kigger på kvaliteten af tankene. Det er dog ikke sket i værkets tid dvs. i de seneste 50 år. Den tidligere bestyrelse har talt om, at man måske burde gøre det, men det er bare ikke sket.

Vi fik tankene undersøgt i december og det var godt nok en blandet fornøjelse. Der blev fundet meget skrammel i den ene tank, træstykker, armeringsjern m.m., og det ligger nu i en "pæn" bunke foran værket. Derudover var den ene tank utæt med indsivning af overfladevand. Det viste sig også, at der ikke var gen­nemstrømning men, at mudret vand er sivet langsomt ud i ledningsnettet. Heldigvis har udsivningen været så langsom, og vandet er blevet fortyndet, at der ikke er sket noget. Tanken er nu lukket, og vi har rigeligt med rent vand med en tank.

Økonomi

Der er effektivt sat en prop i det overforbrug, der har været i Vandværkets omkostninger. Det vil dog først afspejle sig i regnskabet 2012 - 2013. Vi forventer at have gennemført besparelser og ændringer, der vil spare Vandværket for omkring ½ mill. om året, hvilket betyder en reduktion af de samlede omkostninger med ca. 25 %.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt år 2012.

 

 

Skamlebæk Vandværk
Kildevangsvej 10
4540 Fårevejle