Takster

Takstblad for Skamlebæk Vandværk a.m.b.a.

Taksterne er eksklusiv statsafgift og moms, hvis ikke andet er angivet.

 1.  Fast afgift (betales af enhver andelshaver). 

pr. år. kr. 650,00

 2.  Vandafgift (beregnes efter målt forbrug)


      Aflæsningen sker hvert år i november.

kbm. kr 10,00

 3.  Aflæsningsgebyr. Medlemmer, der ikke angiver
      aflæsning rettidigt, eller ønsker aflæsning foretaget af
      vandværket

pr. aflæsning kr. 250,00

      Hvis vandværket foretager aflæsningen betales for
      forgæves forsøg på aflæsning (stophanebrønden er
      f.eks. skjult af beplantning).

kr. 250,00

TILLÆGSAFGIFTER

 4.  Udsendelse af rykkerskrivelse ved manglende betaling.

momsfrit kr. 100,00

 5.  Udsendelse af lukkevarsel.

momsfrit kr. 250,00

 6.  Afbrydelse eller genåbning af vandforsyning(fx som
      følge af restancer, undladelse af at efterkomme påbud
      om lovliggørelse af konstaterede fejl ved den del af
      vandforsyningen, hvor vedligeholdelsen påhviler
      medlemmet etc.) Gebyret betales både ved lukning og
      genåbning.

kr. 1.500,00

 7.  Manglende meddelelse om ændring af
      opkrævningsadressen.

kr. 250,00

 8.  Opkrævningsgebyr, hvis der ikke betales via PBS.

kr. 50,00

 9.  Retablering af brudte plomber på vandmåler.
      Vandforbruget for den periode, hvor plomben har været
      brudt, fastsættes efter SV´s skøn.

kr. 200,00

10.  Indskud inkl. anboring. Såfremt betingelserne herfor
      anført i leveringsbetingelserne er opfyldt herunder, at
      der er umiddelbar tilslutning til ledning i vej. Hvis det
      ikke er tilfældet, betales efter regning.

kr.25.000,00
(gælder kun nye medlemmer)

Ved skønsmæssig fastsættelse af forbrug fastsættes dette som følger:
Sommerhuse 70 kbm
Helårsbeboelse 130 kbm

Slutafregningen for forbrug sker på opkrævningen, der udsendes i december samme år. Opkrævning udsendes 2 gange om året. A conto pr. 1/7 og årsopgørelse i december.

Klik på linket for at hente takstbladet som PDF: Takstblad